Algemene voorwaarden ervoor erna

Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurontwerper onder
nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1 . Definities

1.1  Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door
eenmanszaak ingeschreven bij de KVK onder nummer 80519962. Ervoor-Erna Interieur Ontwerp,
gevestigd te Amstelveen (hierna ‘E-E) d.d. 01-10-2020 de Algemene Voorwaarden van E-E opgenomen.

1.2  Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan E-E heeft verleend.

1.3  Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en E-E tot stand is gekomen.

1.4  Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de
opdrachtgever beoogt.

1.5  Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door
E-E.

1.6  Werk: E-E die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden
verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

Artikel 2. Algemeen

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met. E-E. De toepasselijkheid van eventuele
inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en E-E.

2.3  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. E-E en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en
voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.

2.4  Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie
beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5  E-E heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten

3.1  De door E-E opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van
akkoord worden herroepen.

3.2  Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door E-E schriftelijk bevestigd en
door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.

3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door E-E
zijn bevestigd.

3.4  De door E-E opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten,
tenzij anders vermeld.

3.5  Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.6  De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfskosten, parkeerkosten,
verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is
vermeld.

3.7  E-E kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8  Een samengestelde prijsopgaaf verplicht E-E niet tot het verrichten van een deel van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9  De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van E-E

3.10  E-E heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële
opdrachtgever te weigeren.

3.11  Op alle overeenkomsten gesloten met E-E is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht

4.1  E-E doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. E-E kan niet
aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp
dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient het
overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer de opdrachtgever besluit het Advies of Ontwerp
om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te
worden.

4.2  Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen
aan E-E onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen
te bespreken. Lijdt E-E hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te
vergoeden. E-E is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3  De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het
door de interieurontwerper gegeven advies.

4.4  De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van E-E vertrouwelijk te behandelen, voor
zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

4.5  E-E is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1  Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van E-E
opgeslagen om opdrachten te verwerken. E-E geeft nooit persoonsgegevens aan derden en
zal er alles aan doen om te voorkomen dat opdrachtgevers gegevens in handen kunnen vallen van derden.
E-E hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1  E-E heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit
een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de
vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de
factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2  De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfskosten, parkeerkosten,
verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is
vermeld.

6.3  Binnen een straal van 40 km van Amstelveen worden er geen reiskosten berekend. De
voorrijkosten vanaf 40km van Amstelveen neemt E-E 50% van de kilometerkosten en de
reisuren voor haar rekening.

6.4  E-E mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de
uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het
honorarium. E-E mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De
hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

6.5  Het is aan de Opdrachtgever om E-E te voorzien van alle benodigde materialen en informatie
die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien E-E extra werkzaamheden
moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeO nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter
beschikking te stellen, dan zal E-E de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen
volgens de gebruikelijke tarieven.

6.6  E-E kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies
of Ontwerp. De rol van E-E zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van
Opdrachtgever met derde partij. E-E sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever
met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. E-E kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter
beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien E-E uitspraken doet over (mogelijke)
kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit
altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

7.1  Op alle producten van E-E rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling
volledig voldaan en betaald is.

7.2  E-E heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt
project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft E-E toestemming nodig van de
opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project
tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van ontwerp gebruikt worden op www.ervoorerna.com en/of in persoonlijke
gesprekken met toekomstige klanten, als portfolio voorbeelden.

7.3  In het kader van de opdracht door E-E tot stand gebrachte documenten worden eigendom van
de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover E-E
heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op
het gebied van intellectuele eigendom.

7.4  Aan tekeningen gemaakt door E-E kunnen geen rechten ontleend worden. E-E is geen
architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te
controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering
verzorgt.

7.5  Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten,
auteursrechten en modelrechten) komen toe aan E-E. De opdrachtgever verkrijgt een
gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar
maken zonder de toestemming van E-E, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8. Klachten

8.1  Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van E-E dienen zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten,
schriftelijk aan E-E worden medegedeeld.

8.2  Indien de klacht gegrond is, zal E-E de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen
gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of
gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

9.2  E-E is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd
zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door
E-E tijdens het advies is geadviseerd.

9.3  Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder construc8eve en installa8e adviezen,
door derden worden vervuld, is E-E voor deze onderdelen en voor het handelen van deze
derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden
aangesproken.

9.4  E-E is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder
gevolgschade en bedrijfsschade.

9.5  Indien de opdrachtgever van mening is dat E-E tekort is geschoten in de nakoming van haar
verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die
tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

9.6  Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het
constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan E-E kenbaar is gemaakt.

9.7  E-E is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 10. Overmacht

10.1  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of
tijdelijk verhindert, en die niet aan E-E kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven
waarmee E-E overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde
grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat E-E
geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

10.2  E-E en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op
de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een
passende oplossing.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1  De vorderingen van E-E op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1. Na het sluiten van de overeenkomst aan E-E ter kennis genomen omstandigheden geven
E-E goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplich8ngen zal voldoen.

2. Indien E-E de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de genoemde gevallen is E-E bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van
E-E schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Diversen

12.1  De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www……..nl

12.2  De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 10 Oktober 2020 en uitsluitend van
toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

12.3  De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van E-E bij de offerte/opdrachtbevestiging
meegestuurd.

12.4  De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de
offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.

Ar7kel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1  Op de overeenkomst tussen E-E en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van
toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen E-E en de opdrachtgever
is de bevoegde rechter in het arrondissement waar E-E is gevestigd, of de volgens de wet
bevoegde rechter, dit ter keuze van E-E.

13.2  Partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.

Scroll naar boven